Учебни дисциплини

Финансиране на проекти

Управление и контрол на средствата от ОСП и  финансиране на проекти

Основна цел е предоставяне на задълбочени познания по финансовото управление и контрол на средствата от Общата селскостопанска политика (ОСП) Европейския съюз.  Разглеждат сеобществените отношения в системата на публичните средства от ОСП на Европейския съюз, респ. националния бюджет в два аспекта:

(1) като съвкупност от правни отношения по управление, координация и контрол/одит и

(2) като сбор от институции на ЕС и национални държавни органи, които осъществяват финансова дейност.

Разглеждат се и въпросите, свързани с борбата с нередностите и измамите със средства от Европейския съюз в рамките на проектния цикъл.

Програмният период 2021-2027 година се отличава с богат набор от възможности за финансиране на бизнеса от агросектора. Именно чрез широка публична подкрепа на европейско и национално равнище се очаква да се постигнат целите за повишаване на иновационния капацитет, дигитализиране на бизнес процесите, намаляване на вредното въздействие върху околната среда, опазване на биоразнообразието и зелен преход в агросектора. В условията на интензивен конкурентен натиск експертите и бизнесът от областта на агросектора се нуждаят от специализирани знание в управлението на проекти съобразно спецификата на агросектора. В този контекст дисциплината „Управление и контрол на средствата от общата селскостопанска политика на Европейския съюз и финансиране на проекти“ има за цел да запознае студентите с основните подходи, механизми и методи за управление на проекти, както и с особеностите на проектното управление в областта на агросектора и възможностите за финансиране на проектни идеи на европейско и национално равнище.

Основните теми включват:

  • тенденции в областта на финансовото управление и контрол на средствата от ЕС по линия на ОСП;
  • правна рамка и режим на държавни помощи;
  • правните основи на обществените поръчки;
  • правна и институционална рамка на управлението и контрола на средствата от Европейския съюз;
  • основни източници на финансиране на проекти в агросектора и общините;
  • правила за управление и контрол на преките плащания по линия на ОСП;
  • особености при управление на проекти в областите зърнопроизводство, производство на плодове и зеленчуци, производство и преработка на етерични масла и билки, животновъдство, храни;
  • основни фактори за успех и предизвикателства при управление на проекти в агросектора и в областта на морското дело и рибарство.

Лекциите води доц. д-р Савина Михайлова-Големинова, преподавател по финансово и данъчно право в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, и Марта Йонкова, консултант в областта на селското стопанство.

Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова e преподавател по финансово и данъчно право в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Ръководител на магистърска програма „Икономика и управление на публични ресурси“. Специализирала е в IFBD (Амстердам, Нидерландия) и в Оксфордския университет (Обединено кралство). Член e на Софийската адвокатска колегия, Европейската асоциация на данъчните професори (EATLP) и на Международната фискална асоциация (IFA). Автор на публикации в областта на финансовото и данъчното право. Има опит в публичния сектор като съветник на председателя на 40-ото Народно събрание (2005-2009 г., включително кореспондент по IPEX на НС) и съветник на служебния заместник министър–председател, отговарящ за координацията на управлението на средствата от ЕС (август – октомври 2014 г.). Консултант по проекти в областта на реформата на публичната администрация и транспорта, съфинансирани със средства от ЕС. Владее български, английски и руски език.

Марта Йонкова е експерт в сферата на консултантските услуги и маркетинга в селскостопанския сектор. Завършила е „Стопанско управление“ и „Международни икономически отношения“ със специализация „Управление на международни проекти“ в УНСС и специализира Икономика в Университета на Салерно, Италия. Преминала е през редица обучения и специализации за повишаване на квалификацията в агро-хранителния сектор и маркетинга.

Марта Йонкова има дългогодишен опит в разработването и управлението на проекти, финансирани от ЕС. Сред тях са стотици проекти по Програма за развитие на селските райони в двата програмни периода – 2007 – 2013 и 2014 – 2020, както и по други оперативни програми. Тя управлява и участва и в множество мащабни  проекти с директно финансиране от Европейската Комисия, изпълнявани у нас и в чужбина. Тя е признат маркетинг специалист, с богато портфолио, включващо различни частни компании, организации и институции, както и организирането на множество кампании и събития и популяризирането на различни продукти и инициативи в агросектора.

Автор: Теодора Георгиева

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *