Магистърска програма

Магистърската програма „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“ предлага възможност на представители на бизнеса, държавната и местната администрация, неправителствения сектор и отделни експерти, заети в областта на агросектора и свързаните с него дейности:

 • да придобият нови знания и умения
 • да се интегрират в секторни мрежи и взаимодействия
 • да получат достъп до специализирано ноу-хау чрез срещи с водещи професионалисти от страната и чужбина

Срокът на обучение е 2 семестъра.

Формата на обучение е задочна, платена.

През 2024 г. кандидатите могат да подадат документи през платформата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ на всеки един от следните три етапа:

 • Първи етап – от 1 до 21 юли 2024 г.
 • Втори етап – от 25 юли до 15 септември 2024 г.
 • Трети етап – от 21 до 30 септември 2024 г.

Събеседванията за прием в магистърската програма през 2024 г. ще се проведат на следните дати:

Всички условия за кандидатстване ще откриете в страницата тук.

За въпроси и допълнителна информация: Теодора Георгиева, тел. 0886 102366,

Условия за кандидатстване

Прием на специалисти

Прием на неспециалисти

Завършена бакалавърска или магистърска степен в професионално направление 3.7. Администрация и управление или 3.8. Икономика. За прием в програмата кандидатите се явяват на устно събеседване . Балът се образува от средния успех от дипломата, успеха от държавния изпит (защита на дипломна работа) и оценката от събеседването.

Приемът се извършва през зимния семестър.

Завършена бакалавърска или магистърска степен в професионално направление, различно от 3.7. Администрация и управление или 3.8. Икономика. За прием в програмата кандидатите се явяват на устно събеседване. Балът се образува от средния успех от дипломата, успеха от държавния изпит (защита на дипломна работа) и оценката от събеседването.

Приемът се извършва през зимния семестър.

В учебния план на студентите са включени допълнителни дисциплини от професионално направление 3.7. Администрация и управление или 3.8. Икономика

Събеседванията за прием в магистърската програма през 2024 г. ще се проведат на следните дати:

Всички условия за кандидатстване ще откриете в страницата тук.

За въпроси и допълнителна информация: Теодора Георгиева, тел. 0886 102366, tmgeorgieva@feb.uni-sofia.bg

Магистърската програма предлага уникален набор от дисциплини:

 • европейски и национални политики в областта на селското стопанство и преработката на храни
 • агро-хранителни системи и вериги за доставка
 • предприемаческа среда и стартиране на нов бизнес
 • разработване на нови продукти и услуги и развитие на иновационен капацитет
 • приложение на дигитални технологии за увеличаване на производителността на културите, редуциране на разхода на ресурси и намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда
 • управление и закрила на интелектуални активи (нови сортове растения и породи животни, географски означения, търговска тайна, марки, патенти и полезни модели)
 • разработване и управление на проекти и финансово осигуряване
 • биоземеделие и устойчиво развитие
 • селски и аграрен туризъм

Образователни цели

Агросекторът стои в основата на човешката цивилизация, като и до днес запазва определящата си роля за развитието на икономиката и за благосъстоянието и качеството на живот на обществото като цяло. В условията на динамично развитие на технологиите на Индустрия 4.0 и Индустрия 5.0 агросекторът се превръща в приложно поле за редица върхови технологични достижения:

 • биотехнологии
 • роботизация
 • изкуствен интелект
 • нови материали
 • блокчейн технологии
 • генна модификация

За учените и технологичните компании агросекторът е една от най-завладяващите и продуктивни области за работа.

Агросекторът е сред основните приоритети на европейската и националната политика в процеса на икономическа трансформация. Икономическата трансформация се разглежда като непрекъснат, дългосрочно ориентиран процес на пренасочване на ресурсите от дейности с ниска производителност към дейности с висока производителност на секторно и междусекторно равнище за по-висока диверсификация, устойчиво развитие и конкурентоспособност. В контекста на агробизнеса, постигането на целите на икономическата трансформация се свързва със създаването на условия за разгръщане на предприемаческата и иновационна култура, приложение на дигиталните технологии и зелените иновации и управление на интелектуалния капитал както в аграрния сектор, така и по отношение на свързаните с него дейности в рамките на националните и глобалните технологични вериги за добавяне на стойност и при спазването на принципите на устойчивото развитие, изискванията на европейските и националните регулации и приложимите международни стандарти.

Обучение

Програмата надгражда бакалавърската степен по всички специалности и от всички професионални направления. Тя е структурирана по такъв начин, че да предложи висококачествено обучение на магистърско ниво. Нейният дизайн гарантира покриването на широк спектър от теми и подходи от практиката на агробизнеса.

След завършване на магистърската програма

ще знаете повече за:

ще имате повече умения за:

 • европейската и националната политика, стратегии и програми за развитие на агросектора и свързаните икономически дейности
 • релевантната правна и регулаторна рамка в България, Европа и света
 • приложимите в сектора международни стандарти и процеси на сертифициране
 • обхвата и взаимодействията в рамките на секторната иновационна система и агро-хранителните вериги за доставка
 • дигиталната трансформация на агросектора
 • влиянието на агросектора върху околната среда
 • перспективите пред българския агробизнес в контекста на регионалната и европейската интеграция
 • разработване и изпълнение на успешни проекти
 • развитие на нови продукти и услуги
 • защита и управление на обекти на интелектуалната собственост
 • приложение на технологии за дигитализиране на бизнес процеси
 • въвеждане и управление на сертифицирани системи за поддържане и развитие на качеството.
 • подготовката на секторни анализи и оценка на бизнес средата
 • подготовка на бизнес планове и стратегии за развитие на дейността
 • използване на разнообразни източници на информация и самостоятелна работа с тях

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *