Контакти

Магистърска програма „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса

Ръководител на МП: проф. д-р Теодора Георгиева, e-mail: tmgeorgieva@feb.uni-sofia.bg

Софийски университет

Стопански факултет

Катедра „Икономика и управление по отрасли“

София 1113

бул. Цариградско шосе 125

бл. 3