Докторска програма

Докторската програма „Икономика и управление (Агробизнес)“ подготвя висококвалифицирани специалисти за нуждите на стопанската практика, неправителствения сектор и държавното управление, преподавателската дейност във висшите училища и научноизследователските звена в страната и чужбина. Програмата формира умения за планиране и провеждане на научни изследвания и анализ на резултатите от тях. Учебният план отговаря на европейската квалификационна рамка – ниво 8, ISCED 97 (ниво 6), което дава пълна съпоставимост на квалификацията на европейско равнище. Обучението се осъществява от преподавателския състав на Катедра „Икономика и управление по отрасли“ в тясно сътрудничество с другите четири катедри на Стопански факултет и във взаимодействие с други научноизследователски организации в страната и в ЕС. Изследователската работа в докторската програма е широкоспектърна и позволява на докторантите да придобият поглед върху различни аспекти на реалната икономика. Докторантите участват в традиционно силната международна академична дейност на Факултета и получават реална обратна връзка за постиженията си по време на провежданите ежегодни международни научни форуми.
Обучението може да се осъществява на български и на чужд език, според заявката на кандидата.
Докторската програма е със срок на обучение до 3 години за редовно обучение и на самостоятелна подготовка, и до 4 години за задочно обучение.
Основните цели и задачи на докторската програма „Икономика и управление (Агробизнес)“ са:

 • Осигуряване на обучение, насочено към разширяване и задълбочаване на теоретичните знания за актуалните проблеми и тенденциите в развитието на научната област.
 • Провеждане на научноизследователска дейност в съответната професионална област с приложение на съвременни методи, инструменти и техники за изследване и анализ.
 • Осигуряване на възможности за изготвяне на самостоятелни и съвместни научни публикации и участие в национални и международни научни форуми.
 • Възможност за участие в мултидисциплинарни екипи на научно-приложни проекти, изпълнявани от членове на катедрата, по национални и международни програми.
 • Съдействие на докторантите при подготовката на проектна документация за финансиране на научни и приложни изследвания по разработваната от тях тема.
 • Създаване на условия за публикуване на значими изследователски резултати в научни издания, включени в международни научни бази данни.
 • Предоставяне на възможности за мобилност на докторантите чрез развитие на научното сътрудничество с други висши училища в страната и чужбина, научни организации и предприятия.

ПРОГРАМА ЗА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИ ИЗПИТ

3.8 ИКОНОМИКА

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ (ИНДУСТРИЯ)

Специализация „Агробизнес“

 1. Индустриални и аграрни революции и тяхното влияние върху развитието на човешката цивилизация. Икономическа същност, иновации и последици в историческа перспектива.
 2. Обща селскостопанска политика на ЕС. Политическа и програмна рамка на европейско и национално равнище в областта на земеделието и храните.
 3. Национални и секторни иновационни системи. Иновационна система на агробизнеса. Основни участници и форми на взаимодействие. Изследователска и иновационна инфраструктура в агробизнеса.
 4. Глобални технологични вериги за добавяне на стойност. Вериги на доставки и бизнес модели в агро-хранителните системи. Къси и алтернативни вериги на доставки на храни.
 5. Управление на дейността на земеделските стопанства. Източници на конкурентни предимства. Характеристика и фактори на бизнес средата в агросектора. Равнища на изследване. Информационно осигуряване на стратегическия анализ. Стратегическа рамка и позициониране на бизнеса.
 6. Предприемачество в агробизнеса. Малък и семеен агробизнес. Фактори на бизнес средата, подкрепящи предприемаческата активност.
 7. Иновационна активност на агробизнеса. Източници на иновационен растеж. Модели за оценка на иновационен потенциал.
 8. Интелектуален капитал и интелектуална собственост. Система на интелектуалната собственост. Закрила на обекти на интелектуалната собственост в областта на агробизнеса. Икономическата значимост на закрилата и управлението на интелектуална собственост в селското стопанство.
 9. Индустрия 4.0: характерни особености, социални ефекти. Основи на дигитализацията в бизнеса. Дигитална трансформация. Дигитални решения в агробизнеса. Дигитализация на земеделските стопанства. Agriculture 4.0. Прецизно, интелигентно и дигитално земеделие.
 10. Европейски политики за развитие на биологичното производство: политически цели, законодателство, инструменти за прилагане. Принципи на биологичното производство.
 11. Национална правна рамка в областта на ОСП. Обща характеристика на отношенията в системата на публичните средства от ОСП. Контрол за законност на управлението на средствата от ОСП на Европейския съюз. Държавни помощи. Обществени поръчки.
 12. Инструменти на аграрната политика. Финансови инструменти в подкрепа на агробизнеса. Управление на проекти в агросектора. Финансов и икономически анализи на проекти в аграрния бизнес.
 13. Планиране на развитието на териториалните общности. Политика за развитие на селските райони. Иновации и добро управление. Мониторинг и контрол на развитието на селските райони.
 14. Устойчиво развитие и корпоративна социална отговорност в агробизнеса. Проблеми при опазването на околната среда и използването на природните ресурси. Мерки за намаляване на негативните ефекти върху околната среда. Европейска „зелена революция“.
 15. Преход на ЕС към устойчиво развитие и ефективно използване на ресурсите. Европейският зелен пакт и План за действие за кръговата икономика – стратегия на ЕС за декарбонизация и икономически растеж.
 16. Структура и особености на агро маркетинга. Развитие на продоволствената верига. Форми и канали на реализация на земеделските и хранителни продукти. Зелен маркетинг. Еко дизайн и еко иновации. Изграждане на устойчиви зелени брандове.
 17. Селски и аграрен туризъм. Туристически продукт на селския и аграрен туризъм.
 18. Международни стандарти за управление на качеството и безопасността на храните. Разработване, внедряване и сертификация на системи за управление на качеството и безопасността на храните в агробизнеса.
 19. Управленски решения, базирани на анализ на данни. Основни подходи и методи на анализ. Формулиране на хипотези и статистически изводи. Информационно обезпечаване на управленските процеси.
 20. Управление на риска. Вземане на решения в условията на риск и неопределеност. Методи за анализ на риска.

За въпроси и допълнителна информация: Теодора Георгиева, тел. 0886 102366, tmgeorgieva@feb.uni-sofia.bg

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *