Учебни дисциплини

Международни стандарти

Стандарти за качество и практики на приложението им в агрохранителния сектор

Познаването на международните стандарти, както разработените от ISO, така и признатите от GFSI (Global food safety initiative) за управление в областта на безопасността и качеството на храните и фуражите (FSSC 22000; IFS; BRC), носи значителни ползи на заетите във всички предприятия и организации на агро-хранителната верига и свързаните с тях по етапи на веригата за добавяне на сотйност.

Основните цели на дисциплината включват:

 1. Да запознае студентите с теорията и практиката на използването на международни стандарти за управление на качеството и безопасността на храните в целия бизнес цикъл на производство и търговска реализация на продуктите, в частност:
  • Видове стандарти и техните изисквания
  • Стандарти, разработени от ISO;
  • Стандарти признати от GFSI (Global food safety initiative) и признатите от тази инициатива международни стандарти за управление в областта на безопасност и качество на храни и фуражи (FSSC 22000; IFS; BRC);
  • Начини на прилагане, поддържане, подобряване на внедрените стандарти в дадена организация; 
 1. Да формира основни умения, необходими за избор и приложение на един или няколко стандарта в практиката, в т.ч. разработване, внедряване и функциониране на система за управление на качеството и безопасността на храните, иницииране и успешно преминаване през сертификационен одит, поддържане на съответствие с приложимата нормативна уредба и пр. 
 2. Да изгради компетентност за одитор съгласно принципите на международен стандарт ISO 19011 за целите на подобряване на внедрени системи за управление във всяка една организация в хранителната верига, включваща секторите земеделие, хранителна индустрия, дистрибуция и търговия с хранителни продукти,  независимо от нейната големина и сложност.

Ползите от познаването на стандартите, както и уменията за управление на процесите на всяка система, предмет на даден стандарт, придобити от обучения и практически опит, в последствие могат да се прилагат от директно включените организации от хранителната верига, без да се ограничават до производители на храни за животни, земеделски производители, производители на съставки, преработватели на хранителни продукти, търговци на дребно, организации, свързани с обслужващи дейности, заведения за обществено хранене, кетърингови организации, организации, извършващи услуги като почистване, транспорт, съхранение, складиране и разпространение. Същите стандарти могат да се прилагат и в организации, включени непряко в хранителната верига, които обхващат, но не се ограничават до доставчици на съоръжения и технологично обзавеждане, препарати за почистване и дезинфекция, опаковки и други материали, които са в контакт с хранителните продукти.

Наред с това:

 • Придобиване на компетентност още в университета и видна в дипломата, която дава конкурентно предимство при търсене на работа, както и спестява допълнителни разходи на бизнеса за допълнително обучение на кадри в областта на стандартите; 
 • Запознаване със изискванията на стандартите и придобиване на учения за разработване и прилагане на документирана информация, изискуема от стандартите;
 • Разбиране на връзката на стандартите с приложима нормативна рамка;
 • Преглед на основни насоки, ефекти (измеримите и обективни ползи), както и някои специфични управленските практики характеризиращи разпространението, внедряването и сертификацията на стандарти за управление в световен план и особено в българската културна и бизнес среда.

Лекциите води гл. ас. д-р Емил Георгиев, преподавател в Софийски университет, и хон. преп. Николинка Илинкина, одитор по качество и безопасност на храните и обучител в Intertek Academy, Intertek Bulgaria.

Д-р Емил Георгиев е главен асистент в катедра „Социология“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Основни области на академична му експертиза са икономическата и организационна социология, неоинституционалната теория, управлението на качеството и организационното консултиране. Тясното поле на изследователските интереси на Емил Георгиев са социално-организационните механизми за прилагане на международни стандарти за управление (като серията ISO 9000 и др.) и мотивите на бизнес организации за тяхното сертифициране.

Емил Георгиев притежава 15 годишен практически опит в сферата на бизнес консултирането на организацията и управлението на процеси. В полето на разработването и внедряването на стандарти за управление (от серията ISO 9000, ISO 14001, 22000 и др.) е консултирал над 50 компании от всички сектори, включително и агросектора. В ролята на академичен изследовател и бизнес консултант Емил Георгиев притежава знания и опит в областта на релевантните стандарти за управление в агросектора и в частност добрите практики за управление на качеството и безопасността на храните и хранителните продукти във всички етапи на производство, съхранение и дистрибуция. Тук попадат както специфичните за сектора стандарти като ISO 22000, HACCP, PAS 223, FSSC 22000 и др. така и компетенциите при интерпретацията и релевантното прилагане на ISO 9001 и др. в агробизнеса.

Одиторската компетентност на Николинка Илинкина е в областта на IFS Food, FSSC 22000, ISO 22000, НАССР; ISO 9001; ISO 14000; ISO 45000; ISO 22716; FSC CoC Course. Second Party Food Auditor, включително за McDonald’s, Крафт Хайнц, Фирмених, Molsen Coors, Givaudan, Scamark, GAIN Swiss Foundation и други.

Николинка е IRCA регистриран преподавател по ISO стандарти. Одитор и обучител по качество и безопасност на храните.

Автор: Николай Ковачев

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *