Учебни дисциплини

Селски и аграрен туризъм

В рамките на курса се изучават основните теоретични постановки, специфика, тенденции и зависимости между селския и аграрен туризъм и агробизнеса като икономически сектор. Селският и агротуризмът се разглеждат като специализирани видове туризъм, подсектори на  икономиката, двигател за развитие, иновации, заетост и растеж. Фокусът е върху факторите и детерминантите, които разкриват значимостта, връзките и зависимостите на отрасъла като част същевременно от туризма и свободното време, а от друга страна като част от съвременно развитие и направление в агросектора. Специално внимание се отделя на пространствената организация на селския и аграрен туризъм по отношение на връзката село, околна страна, агробизне и произтичащите процеси на трансформация и иновации и интеграция.

Селският и аграрният туризъм се изучават като възможност за устойчиво и целогодишно развитие в земеделски и селски райони, Основната цел на дисциплината е придобиването на нови теоретични и практически знания и компетенции свързани със зелената и кръговата икономика, както и възможностите за устойчиво развитие и растеж чрез селски и аграрен туризъм. Сред основните изучавани теми са развитието на селския и аграрен туризъм, регулиране на отрасъла, конкуренция и конкурентоспособност. Фокусът е върху алтернативните източници на доходи чрез предлагане туристически продукт, синергия и иновации на базата на устойчиво, екологично и отговорно развитие.

Лекциите води проф. д. ик. н. Соня Милева, преподавател към Стопанския факултет на СУ “Св. Кл. Охридски“.

Проф. Соня Милева е преподавател към Стопанския факултет на СУ “Св. Кл. Охридски“. Има професионален опит и научни интереси в областта на икономиката на туризма, маркетинга и компетенциите на заетите в сферата на туризма. Има множество публикации и участия в научни проекти, в т.ч. и опит като външен експерт към НАОА, ФНИ, НАПОО. Заместник-председател е на Българската камара за образование, наука и култура. Владее английски, португалски и руски език.

Автор: Николай Ковачев

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *