Учебни дисциплини

Предприемачество и иновации

Предприемачество и иновации в агробизнеса

Предприемаческата и иновационната активност са разпознати като най-важните фактори за икономически растеж и конкурентоспособност на национално и секторно равнище. На свой ред умението за създаване на уникални продуктови предложения и приложението на иновативни бизнес модели осигурява източници на конкурентни предимства и успешно присъствие на международните пазари.

Въпреки принадлежността си към т. нар. нискотехнологични (традиционни) сектори, агросекторът се превръща в приложно поле за редица върхови технологични достижения, навлизащи от сферата на науката и други свързани икономически сектори. Дисциплината „Предприемачество и иновации в агросектора“ има за цел да запознае студентите с възможностите за създаване на успешен нов бизнес, насоките за иновационна активност и принципите на иновационния мениджмънт.

Основните теми включват:

  • форми и фактори за успешна предприемаческа дейност;
  • същност, видове и източници на иновации;
  • иновационен процес и приложение на стратегическия подход към неговото управление;
  • форми на сътрудничество при разработването на иновации и ефективното управление на взаимоотношенията с партньори;
  • процес по създаване на нови продукти;
  • форми на технологичен трансфер и стратегическите партньорства;
  • източници за финансиране на иновационна дейност съобразно етапите на иновационния жизнен цикъл;
  • същност и измерения на иновационните системи и ползите от активното взаимодействие в техните рамки;
  • възможностите за прилагане на кръгови бизнес модели в агро-хранителния бизнес.

Лекциите води проф. д-р Теодора Георгиева, Директор на магистърската програма „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“.

Проф. Георгиева е част от екипа на катедра Икономика и управление по отрасли към Стопански факултет на СУ. Води лекции за магистри по Предприемачество и иновации в агробизнеса, Стратегическо управление и конкурентоспособност на агробизнеса, Управление на иновациите в организацията (на английски език), Организационна теория (на английски език).

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *