• Европейска и национална политика

    Общата селскостопанска политика на ЕС е партньорство между селското стопанство и обществото, и между Европа и нейните земеделски производители. Дисциплината представя политиките, стратегическата и програмната рамка на Европейския съюз и на национално равнище в областта на агросектора, както и възможностите, които те предоставят, за подобряване на иновационния капацитет, цифровизацията и трансфера на знание с цел подобряване на конкурентоспособността на сектора.