• Биологично производство

  Биологичното земеделие насърчава отговорното използване на енергията и природните ресурси; поддържането на биологичното разнообразие; опазването на регионалното екологично равновесие; подобряването на плодородието на почвата; поддържането на качеството на водата. Познаването на разпоредбите на Европейския съюз за биологичното земеделие има за цел да удовлетвори потребителското търсене на надеждни биологични продукти, като същевременно осигури справедлив пазар за производителите, дистрибуторите и търговците.

 • Дигитална трансформация

  Дигиталната трансформация отразява въздействието на цифровите технологии като Интернет на нещата, изкуствен интелект и големи данни върху бизнеса. Тези технологични постижения позволяват по-добро разбиране на клиентите, развитие на бизнеса, бързо преместване на дейности и подобрена логистика. Те се прилагат както във високотехнологичните, така и в традиционни сектори, какъвто е агробизнесът.

 • Интелектуална собственост

  Обектите на индустриалната собственост представляват фирмен актив със стратегическо значение. Управлението на фирмената индустриална собственост включва идентифициране и защита на обектите на индустриалната собственост, анализ на притежавания от тях потенциал и оценка на стойността, формиране на общофирмено портфолио от обекти на индустриалната собственост, избор на насоки за тяхното ефективно използване.

 • Предприемачество и иновации

  В съвременните условия агросекторът се превръща в приложно поле за редица върхови технологични достижения, навлизащи от сферата на науката и други свързани икономически сектори. Дисциплината запознава с възможностите за създаване на успешен нов бизнес, насоките за иновационна активност и принципите на иновационния мениджмънт.

 • Европейска и национална политика

  Общата селскостопанска политика на ЕС е партньорство между селското стопанство и обществото, и между Европа и нейните земеделски производители. Дисциплината представя политиките, стратегическата и програмната рамка на Европейския съюз и на национално равнище в областта на агросектора, както и възможностите, които те предоставят, за подобряване на иновационния капацитет, цифровизацията и трансфера на знание с цел подобряване на конкурентоспособността на сектора.