• Биологично производство

  Биологичното земеделие насърчава отговорното използване на енергията и природните ресурси; поддържането на биологичното разнообразие; опазването на регионалното екологично равновесие; подобряването на плодородието на почвата; поддържането на качеството на водата. Познаването на разпоредбите на Европейския съюз за биологичното земеделие има за цел да удовлетвори потребителското търсене на надеждни биологични продукти, като същевременно осигури справедлив пазар за производителите, дистрибуторите и търговците.

 • Селски и аграрен туризъм

  Селският и аграрният туризъм се разглеждат като двигател за развитие на селските райони и източник на допълнителни доходи, иновации, заетост и растеж. Фокусът е върху факторите и детерминантите, които разкриват значимостта, връзките и зависимостите на селския и аграрния туризъм като част от туризма и свободното време, и същевременно като направление в агробизнеса.

 • Агрохранителни системи и вериги

  Агрохранителните вериги обхващат организации, предприятия и отделни лица, участващи в производството, преработката, съхранението, търговията, дистрибуцията и потреблението на храни. Управлението на отделните бизнес процеси в контекста на цялостната верига за добавяне на стойност дава възможност за идентифициране и надграждане на източниците на конкурентни предимства.

 • Финансиране на проекти

  Предоставя задълбочени познания по финансовото управление и контрол на средствата от общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Разглежда обществените отношения в системата на публичните средства от ОСП на Европейския съюз, респ. националния бюджет, както и възможностите за финансиране на проекти в агробизнеса.

 • Дигитална трансформация

  Дигиталната трансформация отразява въздействието на цифровите технологии като Интернет на нещата, изкуствен интелект и големи данни върху бизнеса. Тези технологични постижения позволяват по-добро разбиране на клиентите, развитие на бизнеса, бързо преместване на дейности и подобрена логистика. Те се прилагат както във високотехнологичните, така и в традиционни сектори, какъвто е агробизнесът.

 • Международни стандарти

  Познаването на международните стандарти, както разработените от ISO, така и признатите от GFSI (Global food safety initiative) за управление в областта на безопасността и качеството на храните и фуражите (FSSC 22000; IFS; BRC), носи значителни ползи на заетите във всички предприятия и организации на агро-хранителната верига и свързаните с тях по етапи на веригата за добавяне на сотйност.

 • Интелектуална собственост

  Обектите на индустриалната собственост представляват фирмен актив със стратегическо значение. Управлението на фирмената индустриална собственост включва идентифициране и защита на обектите на индустриалната собственост, анализ на притежавания от тях потенциал и оценка на стойността, формиране на общофирмено портфолио от обекти на индустриалната собственост, избор на насоки за тяхното ефективно използване.

 • Предприемачество и иновации

  В съвременните условия агросекторът се превръща в приложно поле за редица върхови технологични достижения, навлизащи от сферата на науката и други свързани икономически сектори. Дисциплината запознава с възможностите за създаване на успешен нов бизнес, насоките за иновационна активност и принципите на иновационния мениджмънт.

 • Европейска и национална политика

  Общата селскостопанска политика на ЕС е партньорство между селското стопанство и обществото, и между Европа и нейните земеделски производители. Дисциплината представя политиките, стратегическата и програмната рамка на Европейския съюз и на национално равнище в областта на агросектора, както и възможностите, които те предоставят, за подобряване на иновационния капацитет, цифровизацията и трансфера на знание с цел подобряване на конкурентоспособността на сектора.